Vedtægter

Vedtægter

Pr. 12. april 2011


§ 1 Navn

§ 2 Foreningens formål

§ 3 Medlemskab

§ 4 Honorarforhold

§ 5 Ledelse

§ 6 Økonomi

§ 7 Generalforsamling

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

§ 9 Vedtægtsændringer

§ 10 Foreningens opløsning

§ 1: NAVN

Foreningens navn er Præstø Viseforening med hjemsted i Præstø, Vordingborg Kommune.


§ 2: FORENINGENS FORMÅL

Det er foreningens formål at styrke interessen for folkelig musik og sang og derigennem sprede glæde.

Formålet søges udbygget ved samarbejde med lignende foreninger i ind og udland, samt på måder, som bestyrelsen finder egnede.


§ 3: MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages personer, der vil virke for foreningens formål. Medlemskab er betinget af betalt kontingent.

Medlemmer, der modvirker foreningens formål, kan af bestyrelsen ekskluderes.

Det kan være nødvendigt ved specielle arrangementer at benytte sig af forhåndstilmelding og eventuel forudbetaling.


§ 4: HONORARFORHOLD

Foreningens medlemmer får normalt intet honorar for deres medvirken ved foreningens arrangementer. I særtilfælde kan bestyrelsen tilkende kørepenge til et medlem, hvis medvirken i et arrangement er påkrævet.

Afholdte udgifter ved repræsentation at foreningen dækkes efter regler, fastsat af bestyrelsen.


§ 5: LEDELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 suppleanter. Formand + 2 medlemmer er på valg i ulige år. Kasserer + 1 medlem er på valg i lige år. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningen tegnes af formanden. I økonomisk henseende af formand og kasserer.

Bestyrelsen fastlægger rammerne for afholdelse af foreningens arrangementer.

Bestyrelsesmedlemmer får intet honorar, men får refunderet dokumenterede udgifter i henhold til regler, fastsat af bestyrelsen.

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.


§ 6: ØKONOMI

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal føres efter god regnskabsskik og forelægges for revision på begæring.

Regnskabet revideres af en, blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen, valgt bilagskontrollant.

Revideret regnskab skal forelægges ved generalforsamling.

Bilagskontrollant og suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.


§ 7: GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af betalt kontingent. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af ændringer i vedtægterne og eventuel beslutning om foreningens opløsning, jvf. § 9 og 10. Den ordinære generalforsamling afholdes april / primo maj. Dagsordenen skal være angivet i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel.

Dagsordenen skal altid indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Kommende aktiviteter og budgetforslag.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen, jvf. § 5.

8. Valg af 1. og 2. suppleant.

9. Valg af bilagskontrollant og suppleant.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Et medlem kan kun være fuldmagtshaver for 1 medlem.


§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling skal af holdes når:

bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når:

skriftlig begæring, ledsaget af forslag til dagsorden, fremsættes af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks indkaldes og afholdes senest 30 dage efter at begæringen herom er modtaget.


§ 9: VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til ændring af vedtægterne kræves, at det er blevet bebudet i dagsorden for en indkaldt ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme herfor.


§ 10: FORENINGENS OPLØSNING

Til opløsning af foreningen kræves, at det er blevet bebudet i udsendt dagsorden for en ordinær/ ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler under hensyn til dækning af eventuelle forpligtelser.

Eventuelt overskud skal gå til et lokalt formål, der harmonerer med foreningens formål (§2).


Vedtaget den 12. april 2011 på ordinær generalforsamling

afholdt på Kirsebærkroen i Præstø,